รู้จัก “กองทุนรวม” ทางเลือกสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน

มารู้จักความหมายของ กองทุนรวม” ก่อน

รู้จักกระปุกเงิน 5 ชีวิต มีไว้เพื่อ หาเงิน ใช้เงิน เก็บออม ต่อยอด

ลงทุนแบบไหนที่ใช่? สร้างผลตอบแทนในพอร์ตหุ้นที่น่าพอใจ

ตามข้อมูลจากธนาคารกรุงศรี ในนิยามของ กองทุนรวม คือ การระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ผู้ทำหน้าที่ระดมเงินทุนจะนำกองทุนไปจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และนำเงินกองทุนนั้นไปลงทุนตามนโยบายตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

 รู้จัก “กองทุนรวม” ทางเลือกสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน

ส่วนของ นักลงทุนในกองทุนจะเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุน”

ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพื่อแสดงสถานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป และเมื่อเกิดผลตอบแทนขึ้น บลจ.จะจัดสรรผลตอบแทนนั้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยที่มีอยู่ ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากมูลค่าเริ่มต้นขึ้นอยู่กับการบริหารของ บลจ.ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ต่อมา คือ ประเภทของกองทุนรวม ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายประเภท โดยแบ่งเป็นหลักๆ คือ

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

 • กองทุนนี้จะลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
 • มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ทำให้เหมาะสมนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ หรือ อยากลงทุนระยะสั้นๆ
 • ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และผลตอบแทนที่ได้และไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย

กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

 • ลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ของภาคเอกชน
 • ผลตอบแทนส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ย อาจมีส่วนต่างของราคาต้นทุนของตราสารหนี้ที่ลงทุนกับราคาตลาดซึ่งจะมีการคำนวณทุกวัน ตรงนี้อาจทำให้เกิด กำไรหรือขาดทุนได้ ต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
 • เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ และคาดหวังความสม่ำเสมอของผลตอบแทน

แต่…ราคาของกองทุนตราสารหนี้อาจมีความผันผวนได้ตามภาวะตลาด ดังนั้น การลงทุนควรเป็นไปตามระยะเวลาที่แนะนำ เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลาง ควรลงทุนอย่างน้อย 1 ปี

กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)

 • ลงทุนทั้งในตราสารหนี้หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ
 • ผลตอบแทนและความเสี่ยงจะแตกต่างไปตามสัดส่วน ของแต่ละตราสาร
 • เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่อนข้างสูง หรือต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ภายในกองทุนเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หรือ กองทุนรวมหุ้น

 • ลงทุนในหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์(Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
 • ถูกกำหนดให้มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • บางกองทุนมีนโยบายลงทุนตามขั้นต่ำ แต่ละกองทุนอาจลงทุนสูงสุดที่ 100%
 • การลงทุนในหุ้นมีความผันผวนซึ่งนำไปสู่ทั้งโอกาสและความเสี่ยง
 • กองทุนหุ้นจึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถลงทุนระยะยาวได้ และรับความเสี่ยงได้ว่าอาจเกิดการขาดทุนระยะสั้น

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)

 • ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ มีนโยบายให้เลือกลงทุนหลากหลายเช่นเดียวกับกองทุนในประเทศ เช่น กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นต้น เนื่องจากแต่ละประเทศมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแตกต่างกัน
 • สินทรัพย์ในต่างประเทศกับในประเทศไทย อาจมีผลตอบแทนแตกต่างกัน
 • การเลือกลงทุนใน FIF เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยง นอกจากความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละตราสารการลงทุนแล้ว การลงทุนใน FIF ยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
 • นักลงทุนจึงต้องสามารถรับความผันผวนของค่าเงินที่กองทุนไปลงทุนด้วยเช่นกัน

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)

 • ส่งเสริมการออมระยะยาว ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ
 • ผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่ลงทุนจริงสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี และไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อนับรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • SSF สามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ หลากหลายประเภทเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้, หุ้น, REITs
 • สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภทที่สามารถลงทุนระยะยาวได้

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)

 • ส่งเสริมการออมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ
 • ผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่ลงทุนจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีในแต่ละปี โดยเมื่อนับรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • RMF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนในตลาดเงิน ตราสารหนี้ ตราสารผสม และ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ลงทุนสามารถเลือกออมเงินลงทุนตามความเสี่ยง ความคาดหวังในผลตอบแทน และระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง
 • RMF จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภทที่สามารถลงทุนระยะยาวได้

กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment)

 • ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ รวมถึงทองคำ
 • กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากทรัพย์สินที่ไปลงทุนอาจมีความผันผวนของราคาสูงมาก หรืออาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย หรือราคาอ้างอิงกับสินทรัพย์อื่นๆ
 • ผู้ที่จะเลือกลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไปลงทุน ลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงได้สูง

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมเป็นหนึ่งในการลงทุนและมีหลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินหรือสถาบันการเงินก่อนตัดสินใจเพื่อให้ได้กองทุนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด และสร้างความมั่งคั่งให้กับเงินในในกระเป๋าให้เพิ่มพูนมากขึ้น รวมถึงหากต้องเผชิญกับการขาดทุนก็สามารถตั้งรับ หรือ รับมือได้ทันท่วงที

ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงศรี

You May Also Like

More From Author